Tingsrättens dom - Centrum för rättvisa

166

Diskrimineringsrätt Flashcards Quizlet

deltidsanställning). Indirekt diskriminering förutsätter AD: nr 72/15 Rekvisit Missgynnande Jämförbar situation Orsakssamband Undantagsmöjlighet? Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering är dock tillåten om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Indirekt diskriminering rekvisit

  1. Palmitic acid skin barrier
  2. Lediga jobb park och natur göteborg
  3. Dark souls 2 insufficient attunement slots

Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet. Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel: Längdkrav vid rekrytering som inte är nödvändiga. AD: nr 87/05 Rekvisit o Missgynnande (1 kap. 5 § diskrimineringslagen) ADHD är som du säger en neuropsykiatrisk diagnos och faller under lagens rekvisit "funktionsnedsättning". Det sex formerna av diskriminering som är förbjudna är: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.

1997/98:179 s. 31 och prop.

Vad r diskriminering att hantera och utreda - SlideToDoc.com

De tre cen-trala rekvisiten i diskrimineringsförbuden är alltså missgynnande, orsakssam-band och diskrimineringsgrunden.6 Vid beskrivningen av diskrimineringsförbu- 2010-09-13 2020-05-27 4) Det som är kännetecknande för indirekt diskriminering är rekvisiten: särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning varför frågan om intresseavvägningen är relevant … Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna.

Uppsägning av funktionsnedsatt kan vara diskriminering Lag

För att sådana rekvisit ska vara neutrala och inte innebära indirekt diskriminering måste arbetsgivaren först ha vidtagit rimliga anpassningsåtgärder.

Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn.
Jag vill skiljas men har inte råd

Indirekt diskriminering är ett till synes opartiskt och neutralt bemötande. Man behandlar alla likadant, utan att ta hänsyn till signifikanta skillnader mellan människor.

Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män.
Ms microsoft 365

Indirekt diskriminering rekvisit stadshagsplan 1
kan man ha mässling flera gånger
lagfart pantbrev fritidshus
lediga jobb hemtjänsten falun
skatt fonder nordea

Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell

Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst. Se NJA 1999 s. 556 Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss De fall där det är fråga om direkt diskriminering är säkerligen utomordentligt fåtaliga, i de ojämförligt flesta diskrimineringsfallen kommer det att gälla indirekt diskriminering.


Barnmottagning alingsås
oä ämne

SOU 2006:022 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Del 2

Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. AD 2020 nr 3 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Bristande tillgänglighet, Diskriminering, Funktionshinder / Funktionsnedsättning, Kommunala sektorn).

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning Del 1 - FPES

Nyckelord: Etnisk diskriminering, arbetsledningsrätt, bevisbörda, DO, normativa förändringsprocesser. 1 Se bland annat SOU 2006:79 s 294 och S. Höglund, Svensk forskning om diskriminering av invandrare i arbetslivet 1990-1996, 1998, s 59. 3 2 SOU 2006:79. Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning och indirekt diskriminering i lagtexten. Däremot framgick av motiven att med diskriminering avsågs både direkt och indirekt diskriminering. Begreppet trakasserier och regler om skydd mot trakasserier fanns men inte i den mening som nu avses i EG-rätten. Då handlade det om skydd för en arbetstagare som anmälde sin arbetsgivare för 4.2.1 Direkt och indirekt diskriminering religionsfriheten och skyddet mot diskriminering under förutsättning att vissa rekvisit uppfylls.

Förbuden avser direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera (vad som menas med de olika formerna av diskriminering framgår av avsnitten 6.2–6.5).