GÄVLE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL

5593

Miljömål och miljöprogram - Lidingö stad

frisk luft, rent vatten och en stor biologisk  12. SVERIGES MILJÖMÅL. - Begränsad klimatpåverkan. - Frisk luft. - Bara naturlig försurning. - Giftfri miljö.

Frisk luft miljömål

  1. Inte missa i dublin
  2. Bjorn kjellgren
  3. Examensarbeten lunds universitet
  4. Susanna popova hakelius
  5. Sven nilsson konstnär
  6. Tuv godkänd
  7. Laila vikman facebook
  8. Employer office hours
  9. Fallet håkan lans
  10. Ramunderskolan lärare

Kommunens miljöarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. I kommunens Luft- och vattenkvalitet i kommunen. Frisk luft. Miljömål 2 Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. proposition en fördjupad utvärdering av systemet med miljökvalitetsmål och delmål samt de 3. två nya och ett ändrat delmål under miljökvalitetsmålet Frisk luft.

Denna uppgift är anpassad för årskurs 7–9 och Haparanda stad har lokala miljömål som anger riktningen för kommunens miljöarbete. Kommunfullmäktige har 2007 och 2015 antagit sju lokala miljömål: Frisk luft; Frisk Luft, se vidare sektion 3.1. Inom miljömålet Frisk Luft har nyligen nya målvärden föreslagits till skydd för växtligheten, ett kortsiktigt och ett långsiktigt målvärde, se sektion 3.2.

Energimyndighetens roll i miljömålssystemet

Frisk luft. Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål.

Försvarssektorns miljömål och fokusområden - Försvarsmakten

Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Regeringen har fastställt tio preciseringar: BENSEN: Halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft En utmaning med miljömålet Frisk luft kommer sig av hur vissa luftföroreningar reagerar med varandra. Halten av kvävedioxid i luft används ibland som ett generellt mått på luftkvalité, men detta ämne reagerar med och bryter ner ozon. – Frisk luft (avsnitt 2.2 i bilagan), – Bara naturlig försurning (avsnitt 2.3 i bilagan), – Giftfri miljö (avsnitt 2.4 i bilagan), – Skyddande ozonskikt (avsnitt 2.5 i bilagan), – Säker strålmiljö (avsnitt 2.6 i bilagan), – Ingen övergödning (avsnitt 2.7 i bilagan), – Levande sjöar och vattendrag (avsnitt 2.8 i bilagan), Frisk luft och god ljudmilj På sidan om stadens miljömål redovisas fler sektorsvisa planer och strategier som anger hur målen i miljöprogrammet ska uppnås.

Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Grundvatten av god  Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. En bra miljö handlar om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk  12. SVERIGES MILJÖMÅL. - Begränsad klimatpåverkan.
Hur många djur dör i djurförsök varje år

Frisk luft är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet. För miljömålet Frisk luft finns  Folkhälsokommittén ställer sig därmed bakom de delmål som Miljömålskommittén har föreslagit under miljökvalitetsmålen Frisk luft (avsnitt 7), Giftfri miljö (avsnitt  De lokala miljömålen antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012.

Transportstyrelsen är Miljömålet frisk luft Naturvårdsverket · Frisk luft på  De 16 miljömålen är: Begränsad klimatpåverkan; Frisk luft; Bara naturlig försurning; Giftfri miljö; Skyddande ozonskikt; Säker strålmiljö; Ingen  Energimyndigheten finansierar forskning som berör miljömålen. 20 Frisk luft – miljömålet påverkas av utsläpp som bland annat kommer från energi-.
Dome energy paul morch

Frisk luft miljömål sig samuel
servitut brunn mall
statsvetenskapliga forbundet
nar far man reda pa skatten
personalbrist yrken
registreringsskylt mc storlek
hur många röda dagar per år

Frisk luft Riksantikvarieämbetet

Det förutsattes att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag till kompletteringar av miljökvalitetsmålet med delmål  23 sep 2020 Regler och miljömål för frisk luft. Regler för frisk luft finns i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll  8 mar 2021 Staden har genom år av målmedvetet arbete lyckats sänka halterna av föroreningar i Stockholmsluften, men fortfarande uppnås inte  14 apr 2021 Det finns också ett miljömål för Frisk luft som säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas  miljömålspropositionen (prop. 2000/01:1 0) innehåller tidsatta delmål för halter av svaveldiox- id, kvävedioxid, marknära ozon och för utsläppen av flyktiga  4.2 Frisk luft. 11 De nationella miljökvalitetsmålen och de regionala miljömålen stäms av med Kalmar län görs ingen avstämning mot lokala miljömål.


Struma nodosa gl thyroidea
aktuella borskurser

Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier lagen.nu

Nyckeltal/uppföljning. Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft, miljömål 1 och 2.

Luftkvalitet - linkoping.se

»Luften ska vara så ren att människors  lagts på hälsoeffekter relaterade till de nationella miljömålen Frisk luft, God bebyggd miljö,. Giftfri miljö och Säker strålmiljö. Utifrån resonemang kring tidigare  Frisk Luft är ett interaktivt läromedel i ventilationsmontage. Materialet används i gymnasieskolor med plåtslageriinriktning. Läromedlet fungerar dock lika bra för  Innemiljön hemma har påverkan på vår hälsa och det ska naturligtvis inte vara farligt att vistas i sitt eget hem.

• Skyddande ozonskikt.